Stypendium Szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022

2021.09.01 –  Stypendium Szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022 – najważniejsze informacje
w skrócie

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami  Zielonej Góry  i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 528 zł netto miesięcznie.

Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny.
Wykazujemy dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium ( druk dostępny w Mops)
  • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2021 (np. wynagrodzenie za pracę)
  • zasiłek chorobowy (ZUS)
  • zasiłek dla bezrobotnych – Urząd Pracy (pobieranie lub brak prawa do zasiłku)
  • renta
  • emerytura
  • alimenty
  • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego (opodatkowanie) , oświadczenie o osiągniętym dochodzie w miesiącu sierpniu oraz zaświadczenie z ZUS- u o niezaleganiu ze składkami wiążącymi się z prowadzeniem działalności.
  • zaświadczenie o korzystaniu z MOPS-u

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi zaświadczeniami składamy  od 1.09. do 15.09. 2021r. w MOPS –ul. Długa 13, (skrzynka podawcza MOPS na parterze budynku) ,szczegóły na stronie www.mops.zgora.pl W przypadku trudności i wątpliwości  w wypełnianiu wniosku proszę o osobisty kontakt z panią Aleksandrą Frąckowiak tel.684115009 lub panią Anitą Banaś tel. 68 4115008.

Ze względu na potrzebę uzyskania zaświadczeń z odpowiednich instytucji sprawą należy zająć się pilnie.

**W przypadku nagłego zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny.

Uczniowie zamieszkali poza miastem Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędach miejskich i gminnych.

Pedagog Anna Przemyślańska

Skip to content