Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznicy Praw Ucznia reprezentują interesy uczniów przed całą społecznością szkolną i wykonują zadania przewidziane Statutem Szkoły.

Regulamin funkcjonowania Rzecznika Praw Ucznia w CKZiU Ekonomik w Zielonej Górze

 1. W szkole działają wybrani większością głosów, w drodze głosowania tajnego wszystkich uczniów, Rzecznicy Praw Ucznia.
 2. Rzeczników Praw Ucznia jest dwóch: uczeń i nauczyciel.
 3. Funkcje Rzecznika Praw Ucznia zapisane są w Statucie Szkoły (rozdział 3 – Organy Szkoły).
 4. Tryb powoływania Rzeczników Praw Ucznia:
  1. Uczniowie głosują na dwie osoby: jednego ucznia i jednego nauczyciela.
   W przypadku nauczycieli wymagana jest na piśmie ich zgoda na kandydowanie. Kandydatów spośród nauczycieli typują uczniowie. Nie mogą kandydować pedagodzy szkolni, wychowawca świetlicy, pracownicy biblioteki szkolnej, opiekun samorządu szkolnego. Uczniowie powinni mieć możliwość wyboru spośród przynajmniej dwóch  kandydatów uczniów i nauczycieli.
  2. Wybory powinna poprzedzić szeroka akcja informacyjna. Z tygodniowym wyprzedzeniem należy poinformować społeczność szkolną o terminie wyborów oraz o osobach kandydatów. Rolę Komisji Wyborczej pełną uczniowie wybrani spośród samorządu szkolnego.
 5. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany:
  1. na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
  2. na wniosek samego Rzecznika.
 6. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
 7. Rzecznicy Praw Ucznia działają na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka, Statutu Szkoły i Wewnątrzszkolnego Systemu Nauczania.
 8. Główna rola Rzeczników Praw Ucznia polega na aktywnym interweniowaniu wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia oraz na inicjowaniu działań mających na celu obronę praw dziecka.
 9. Rzecznik Praw Ucznia nie ustanawia żadnych praw. Może jednak sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienia nowych praw.
 10. Rzecznicy Praw Ucznia informują każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.
 11. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:
  1. znajomość Konwencji Praw Dziecka, Statutu Szkoły oraz Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
  2. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
  3. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
  4. wspomaganie uczniów w wyjątkowo trudnych sytuacjach dotyczących całej klasy lub poszczególnych uczniów,
  5. reprezentowanie interesów ucznia w sprawach związanych z rozstrzyganiem sporów, które wymagają odwołania się do praw zwyczajowych,
  6. gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole,
  7. przedstawianie raz do roku na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej sprawozdania ze swej działalności, w tym raportu dotyczącego przestrzegania praw ucznia w szkole, bez ujawniania personaliów uczniów.
 12. Rzecznik ma prawo do:
  1. niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów,
  2. reprezentowania interesów uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  3. zapoznania się ze stanowiskiem stron konfliktu,
  4. odstąpienia od podjęcia interwencji.
 13. Rzecznik może:
  1. rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,
  2. rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły,
  3. organizować konfrontacje wyjaśniające,
  4. uczestniczyć w roli obserwatora w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem na wniosek ucznia,
  5. inicjować w szkole działania na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.
 14. Rzecznikom Praw Ucznia zgłaszane są przypadki naruszania lub podejrzenia o naruszenie praw ucznia. Do Rzecznika (ucznia lub nauczyciela) może się zwrócić w sprawach szkolnych każdy uczeń, rodzic lub pracownik szkoły, a obowiązkiem Rzeczników jest rozpatrzenie sprawy. Rzecznicy Praw Ucznia działają wspólnie i informują się wzajemnie o zgłoszonych im przypadkach naruszanych praw. Każdy przypadek rozpatrują wspólnie i decydują, jakie działania każdy z nich podejmie.
 15. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
  1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
  3.  w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Pedagoga Szkolnego i Rady Pedagogicznej,
  4. ostateczną decyzję w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.
 16. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
  1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  2. podjęcie mediacji ze stronami,
  3. w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w danej sprawie,
  4. po wyczerpaniu procedury każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.
 17. Zgromadzone przez Rzecznika informacje dotyczące każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia w szkole są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Anna Ksepko