4 lipca 2017

Nasze projekty

 

2017

 


2015

 


2014

Projekt „Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku III” był kolejną odsłoną działań skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze – tym razem uczących się w zawodzie technik ekonomista. W „Akademii” udział wzięło 75 uczniów „Ekonomika” z klas I-III. Działania projektu rozpoczęły się w październiku 2013 r. i trwały do czerwca 2015 r. Uczestnicy ponownie nabyli szereg dodatkowych umiejętności i uprawnień (np. obsługa kasy fiskalnej, kasjer walutowy, zakładanie i prowadzenie działalności e-commerce). Najprzyjemniejszym elementem projektu była Letnia Akademia Biznesu – cykl szkoleń połączony z wypoczynkiem i rekreacją w Łagowie Lubuskim.

 

 • Wizyta studyjna

W dniach 31.03.2014 – 04.04.2014 Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze gościł kadrę kierowniczą i specjalistów w zakresie edukacji z następujących państw: Austria, Holandia, Niemcy, Macedonia, Norwegia oraz Słowacja. Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Celem wizyty było poznanie systemu kształcenia zawodowego obowiązującego w poszczególnych państwach w celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Uczestnicy wizyty studyjnej brali udział w licznych dyskusjach, których tematyka obejmowała min.: zagadnienia praktyk zawodowych jako form zwiększających perspektywy zatrudnienia na europejskim rynku pracy, rolę doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych, wykorzystywanie funduszy unijnych w kształceniu zawodowym.
Wizyta studyjna zorganizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze pokazała gościom, iż wspólne działanie i wysiłek procentuje. Podczas trwania wizyty można było przyjrzeć się warsztatowi pracy nauczycieli, wymienić doświadczenia i opinie z wszystkimi uczestnikami wizyty i kadrą zarządzającą.

 


2013

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze kolejny raz wzięli chętnie udział w międzynarodowej wymianie młodzieży szkolnej realizowanej w ramach programu Comenius. Projekt rozpoczął się w roku 2013 i zaangażował uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w Soltau (Niemcy), Tekirdag(Turcja), Maladze (Hiszpania) oraz w Zielonej Górze. Projekt składał się z 4 bloków, w ramach których uczestnicy podróżowali do innych krajów w celu analizy i dyskutowania na temat problemów związanych w członkostwem w Unii Europejskiej.

Celem projektu było rozwijanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez wykorzystanie platformy eTwinning i bezpośredniego kontaktu z uczestnikami różnych narodowości. Projekt umożliwił poznanie historii i kultury innych krajów oraz wymianę opinii i doświadczeń. Uczestnicy mieli okazję poznać siebie bliżej co pomogło przezwyciężyć różnice i wzajemne uprzedzenia. Ponadto projekt promował mobilność pośród młodych Europejczyków i zachęcał do podróżowania po świecie.

 


2012

Projekt “Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku II” to kontynuacja działań mających wyposażyć uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze w niezbędne umiejętności praktyczne, wymagane na współczesnym rynku pracy. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozwoliło na organizację dodatkowych zajęć, staże w przedsiębiorstwach, uzyskanie dodatkowych uprawnień (obsługa wózka widłowego, prawo jazdy, animator czasu wolnego, wychowawca wypoczynku) i inne działania, przybliżające uczestnikom projektu realia wybranego przez nich zawodu. W pierwszej edycji projektu (wrzesień 2010 – styczeń 2012) uczestniczyło 55 uczniów kształcących się w zawodach – technik logistyk oraz technik spedytor. W działaniach Akademii II” wzięło udział 75 osób – przyszli technicy logistycy i technicy obsługi turystycznej.

 

Celem projektu było współuczestniczenie w rozwoju konceptu marketingu regionalnego. Poprzez stworzenie zaplanowanej w projekcie broszury reklamującej regiony partnerów wypromowano Ziemię Lubuską w Austrii i Burgenland w Zielonej Górze, dzięki broszurom stworzono możliwość poznania nowych regionów turystycznych. W projekcie dokonano wymiany informacji na temat kształcenia fachowców branży turystycznej w obu regionach. Zanalizowano dane z badań przeprowadzonych w biurach podróży i uwzględniono w dalszym kształceniu na kierunkach turystycznych.

Polskim partnerom został przedstawiony dualny system kształcenia austriackiego Działania, które zostały przeprowadzone w ramach projektu, zaprezentowano każdorazowo pedagogom regionów partnerskich. Wymiana informacji pomiędzy partnerami zagwarantowała dalsze fachowe dokształcanie się nauczycieli. W Austrii przeprowadzono dla polskich nauczycieli kurs języka niemieckiego zawodowego, dzięki czemu pedagodzy udoskonalili i poszerzyli swoje umiejętności językowe i podwyższyli kompetencje zawodowe. Podniosło to jakość kształcenia, na czym zyskała polska młodzież.

 


2011

Kurs językowy dla pracowników wszystkich szkół zawodowych Zielonej Góry obejmował 240 godzin zajęć. Uczestniczyło w nich 80 osób, podzielonych na 10 grup. Kursanci mieli zapewnione wszelkie materiały, opiekę metodyka, catering w czasie przerw i przed zajęciami. W ramach projektu prowadzone były zajęcia integracyjne w formie zabaw i quizów, połączone z poczęstunkiem. Projekt był też świetną okazją do wymiany doświadczeń między pracownikami poszczególnych placówek. Zwieńczeniem zajęć był międzynarodowy egzamin, potwierdzony certyfikatem znajomości języka na określonym poziomie.

 

 • Euroregion – praktyki w Niemczech

Zespół Szkół Ekonomicznych w partnerstwie z IHK Cottbus, w ramach programu Euroregion “Sprewa-Nysa-Bóbr” zrealizował w 2011 r. cztery projekty dotyczące praktyk zawodowych dla 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk i technik obsługi turystycznej. Praktyki odbywały się w Niemczech, w Cottbus i okolicach. Poprzez naukę języka i praktyki zawodowe uczniowie zostali zmotywowani do doskonalenia swoich umiejętności językowych i zawodowych. Projekt jest nastawiony na długofalową współpracę z partnerem niemieckim, co przyczyni się do zmian w podejściu do kształcenia zawodowego.
Poprzez udział w projekcie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę zawodową, rozwinęli osobiste kompetencje, co zwiększy ich szanse na zatrudnienie na polskim i niemieckim rynku pracy. Możliwość odbycia praktyk zagranicznych jest nowatorską metodą przygotowania uczniów do zawodu. Wartością dodaną w procesie kształcenia jest poznanie funkcjonowania niemieckich przedsiębiorstw oraz przeniesienie nabytej wiedzy i doświadczeń na grunt krajowy. Praktyki zagraniczne dają możliwość konfrontacji i porównania specyficznych realiów polskiego iniemieckiego rynku pracy oraz życia społeczno-kulturalnego.
Prezentacja praktyk hotelarzy >>>

 


2010

Projekt “Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku” został stworzony i był realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze. Jego uczestnikami zostali uczniowie klas drugich w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Dzięki udziałowi w projekcie nasi uczniowie mieli możliwość nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie swojego zawodu, wykraczających poza ramy programu szkolnego. Dzięki dodatkowym zajęciom w pracowni logistyczno-spedycyjnej, wyjazdom studyjnym do centrów logistycznych, odbyciu stażu w firmach spedycyjnych i logistycznych, szkoleniom w Wyższej Szkole Logistyki oraz uzyskaniu prawa jazdy, będą oni z pewnością spełniać wymagania potencjalnych pracodawców.

 


2007

 • Socrates Comenius Projekt Wielostronny „School On Borders”

Projekt realizowany w latach 2007 – 2009, we współpracy ze szkołami i organizacjami społecznymi z Włoch, Irlandii, Rumunii, Grecji i Węgier. Był to projekt dotyczący mniejszości narodowych oraz wielokulturowości w szkołach i mający na celu stworzenie i zastosowanie metod nauczania, które mogłyby zaspokoić potrzeby regionów zaangażowanych.
Nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w tworzeniu wielu zasad mogących w przyszłości zaowocować lepszą integracją uczniów oraz działaniami pozwalającymi na lepsze zrozumienie i zapobieganie problemom wynikającym z różnic kulturowych. Wyniki pracy nauczycieli wielu krajów opublikowane zostały na  stronie http://www.schoolonborders.eu/

 

 • Leonardo da Vinci „Polska gościnność w brytyjskim hotelu”

Projekt realizowany w latach 2007 – 2008. Projekt był skierowany do uczniów klas drugich technik hotelarstwa. Dwudziestu uczniów pojechało na sześciotygodniowe praktyki do Plymouth w Anglii. Celem projektu było podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego oraz podstawowych umiejętności zawodowych.
Nasi uczniowie mieli okazję, m.in. poznać kulturę krajów anglojęzycznych podczas 6 tygodniowych praktyk w najlepszych wielogwiazdkowych hotelach w przepięknym angielskim mieście PLYMOUTH (maj-czerwiec 2008 roku).
Nie zabrakło czasu i na wycieczki. Mieszkając u angielskich lub irlandzkich rodzin mieli okazję podszkolić język angielski, pozwiedzać, poznać obyczaje Brytyjczyków, ich życie codzienne a nawet zawrzeć nowe przyjaźnie. Młodzież klas hotelarskich, która odważyła się polecieć na Wyspy Brytyjskie, wróciła zadowolona oraz bogata w nowe doświadczenia nie tylko zawodowe. Oprócz przyswajania nowych słówek w sposób naturalny poprzez codzienne rozmowy w pracy oraz z rodziną (tzw. host family) nasi uczniowie uczęszczali na lekcje języka angielskiego! Niektórzy nasi uczniowie dostali propozycje powrotu do swoich miejsc pracy po ukończeniu szkoły 😉 Warto dodać iż nasi uczniowie mieli wszystko opłacone. Co więcej, dostawali kieszonkowe na swoje wydatki. A po pracy mieli czas dla siebie który mogli wykorzystać wg własnych potrzeb, np. na zakupy.

 

 • Europejski Fundusz Społeczny „Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces”

Projekt realizowany w latach 2007 – 2008. Celem projektu było wyposażenie uczniów w nowe umiejętności zawodowe i kompetencje językowe, a także wzbogacenie osobowości ucznia podczas zajęć pozalekcyjnych. W projekcie wzięło udział 500 uczniów ZSEk.
Projekt „Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces” miał na celu wdrożenie programu rozwojowego, który umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Projekt zakładał dwa skorelowane bloki tematyczne. W pierwszym z nich „Inwestując w wykształcenie i kwalifikacje nie zapomnij zainwestować w swoje zdrowie” nacisk położony został na kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo uczniów w obozie integracyjnym oraz szeregu warsztatów i zajęć terapeutycznych. W drugim bloku „Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego” (Feliks Feldheim) kładzie się nacisk na przedsięwzięcia empiryczne. Uczniowie bazując na zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej prowadzili miniprzedsiębiorstwa z różnych branż.

 


2005

 • Socrates Comenius „Przedstaw swój kraj Europie”

Projekt realizowany w latach 2005 – 2007. Był to projekt partnerski ze szkołami z Portugalii, Włoch i Hiszpanii. Celem projektu było zaprezentowanie rodzinnego kraju partnerom projektu. Uczestnikami byli nauczyciele i uczniowie.
Najważniejszymi zaletami projektu był jego międzynarodowy charakter i związane z tym możliwości promowania własnego regionu i kraju. Projekt pozwolił odpowiedzieć twierdząco na pytanie czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa. Grupa uczniów Ekonomika pod opieką nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego miała okazję poznać tradycje, zwyczaje oraz życie codzienne swoich rówieśników z innych europejskich krajów.
Językiem porozumiewania był język angielski oraz niemiecki. W trakcie trwania projektu miały miejsce kilkudniowe wizyty przedstawicieli naszych partnerskich szkół, jak również wyjazdy zagraniczne naszych podopiecznych.  Na zakończenie (25, 26, 27 maja 2007 roku) nasi goście wraz z nauczycielami – opiekunami zwiedzili Kraków oraz Oświęcim. Nasi goście z zagranicy zostali ponadto ugoszczeni w mieście Zielona Góra. Mieli okazję zwiedzić nasze piękne miasto. A wieczorem podczas uroczystej kolacji pożegnalnej w jednej z miejscowych restauracji serwującej polską kuchnię nie zabrakło rozmów o różnicach, podobieństwach i o wspólnie spędzonych chwilach.

 


2004

 • Młodzież „Znajdź geniusza w sobie i innym” – wymiana młodzieży ze szkołą z Niemiec

 


2003

 • Socrates Comenius Asystentura Językowa – asystent językowy z Włoch przebywał 4 miesiące na stażu w Zespole Szkół Ekonomicznych, gdzie prowadził zajęcia z języka włoskiego i angielskiego
 • Socrates Comenius „Kształtowanie umiejętności językowych poprzez realizację zadań edukacji regionalnej” – projekt językowy realizowany ze szkołą z Atrii z Włoch, w wymianie uczestniczyło 20 uczniów
 • Leonardo da Vinci „Kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze zgodnie z wymogami pracodawców unijnych” – praktyki zawodowe w Niemczech (Drezno) dla 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista

 


2001

 • Leonardo da Vinci „Walk In” – projekt pilotażowy – modyfikacja kształcenia młodzieży w szkołach zawodowych pod kątem zmieniających się warunków na rynku pracy – we współpracy ze szkołą z Włoch