Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności CKZiU Ekonomik

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CKZiU Ekonomik.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy umieszczone na stronie nie posiadają transkrypcji

Wyłączenia

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: xxxxxxxxxx.
 • E-mail: sekretariat@ekonomik.zgora.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”
 • Adres: ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra
 • E-mail: sekretariat@ekonomik.zgora.pl
 • Telefon: +48684544550

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra

Główne wejście do budynku prowadzi przez schody wyposażone w obustronne poręcze. Do wejścia głownęgo prowadzi także podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózku. Wszystkie korytarze mają zachowaną przestrzeń umożliwiającą manewrowanie wózkiem przy zmianie kierunku, w ramach jednej kondygnacji brak zmian poziomów. W budynku zlokalizowano dwie klatki schodowe o liczbie stopni nieprzekraczającej siedemnaście w każdym biegu, łączą one kondygnacje nadziemne z piwnicą. W budynku istnieje jedna winda dla osób niepełnosprawnych (od piwnicy do ostatniej kondygnacji. Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowano miejsca parkingowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.