3 lipca 2017

Ubezpieczenie ucznia

Obsługą ubezpieczenia w szkole zajmuje się Pan Paweł Omieczyński.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW CKZiU NR 3 „EKONOMIK” W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Ubezpieczyciel: INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • Nr Polisy: EDU-A/P 066962
 • WARIANT- OCHRONA PLUS
 • Suma ubezpieczenia: 30.000 zł w przypadku 100% trwałego uszczerbku lub śmierci
 • Okres ubezpieczenia: 01.09.2019 – 31.08.2020
 • Składka za 12 miesięcy: 53,00 zł
 • Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS  zatwierdzone uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 07 maja 2019 roku.
 • OWU dostępne do pobraniaTUTAJ

 Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW (w tym również zawał serca i udar mózgu) – 100% SU 30.000 zł.

 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu -1% SU 30.000 zł. wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej i minimum dwóch wizyt kontrolnych
 2. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 30% z SU 30.000 zł.
 3. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – do 30%  z SU 30.000 zł.
 4. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowo 1% z SU 30.000 zł.
 5. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowo 10% z SU 30.000 zł.
 6. Śmierć rodzica, opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW – jednorazowo 10% z SU 30.000 zł.
 7. Pogryzienie przez psa, pokąszenie, ukąszenie, użądlenie – jednorazowo 1% z SU 30.000 zł.
 8. Trwałe inwalidztwo częściowe- zgodnie z tabelą nr 4 OWU
 9. Złamanie kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów-zgodnie z tabelą nr 5 OWU
 10. Nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem- 5% z SU 30.000 ZŁ.
 11. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jednorazowo 1% z SU 30.000 zł.

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

 • Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% z SU: 4 000 zł./ za dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu)
 • Opcja Dodatkowa D5 – pobytu w szpitalu w wyniku choroby 1% z SU: 4 000 zł. / za dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu)
 • Opcja Dodatkowa D7- koszt operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku 20% z SU 6000 zł.
 • Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 20% z SU 6000 zł. w tym podlimit na rehabilitację 500 zł.
 • Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku– do 10% z

 SU 5.000 ZŁ.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

 • niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza i zastosowanie się do jego zaleceń, w razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk
 • zawiadomienie InterRisk o zajściu zdarzenia
 • poddanie się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk, jeżeli InterRisk zażądał takiego badania, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała

Szkodę możesz zgłosić:

 • Internetowo: https://zgloszenie.interrisk.plSzkodę możesz zgłosić:
 • E-mailowo: szkody@interrisk.pl
 • Listownie – na adres:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22 00-668 Warszawa