3 lipca 2017

Ubezpieczenie ucznia

 

 

 

Składka za ubezpieczenie NNW  za rok szkolny 2022/2023  wynosi  55 zł.
Wpłaty należy dokonać  na konto numer: 69 1240 6843 1111 0011 1790 8722

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń
Michał Kulczyński

Ul. Chopina 9, 65-031 Zielona Góra
Zezwolenie Min. Finansów nr 96 z dnia 31-01-1992 r.

Zielona Góra dnia 01-09-2022

W tyle przelewu prosimy podać:  numer polisy: EDU-A/P 098225, nazwisko i imię dziecka oraz klasę do jakiej uczęszcza.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń w CKZiU: pan Paweł Omieczyński

WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 3 „EKONOMIK” W ZIELONEJ GÓRZE

Ubezpieczyciel: INTERRISK TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
Nr Polisy: EDU-A/P 098225
Suma ubezpieczenia: 40 000 zł. w przypadku 100% trwałego uszczerbku lub śmierci
Okres ubezpieczenia: 01.09.2021 – 31.08.2023
Składka za 12 miesięcy: 55,00 zł.
Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr 01/03/03/2020
Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03 marca 2020 roku.
OWU dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie placówki oraz na stronach ubezpieczyciela : www.interrisk.pl

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:
1. Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW: 80 000 zł. (łącznie ze świadczeniem nr 2)
2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW (w tym również zawał serca i udar mózgu) – 100% SU 40.000 zł.
3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu – 440 zł.
4. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub
aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 12 000 zł. w tym podlimit
na okulary korekcyjne i aparaty słuchowe do 200 zł.
5. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW – do 12 000 zł.
6. Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie, – jednorazowo 400 zł. w przypadku pogryzienia i 800 zł. przy pokąsaniu i
ukąszeniu.
7. Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowo 8 000 zł.
8. Śmierć rodzica, opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie NW – jednorazowo 4 000 zł.
9. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowo 400 zł.
10. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – jednorazowo 400 zł.
11. Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem- jednorazowo 2 000 zł.
12. Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna-jednorazowo
2 000 zł.

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:
Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego -20 000 zł.
Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 150 zł. od 1 do 10 dnia pobytu i 100 zł.
od 11 dnia pobytu max do 120 dni.
Opcja Dodatkowa D5 – pobytu w szpitalu w wyniku choroby: 150 zł./ dzień od 2 do 10 dnia pobytu i 100 zł. od 11 dnia
pobytu max 100 dni.
Opcja Dodatkowa D6 – Poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata
wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca,
choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów): 2 000 zł.
Opcja Dodatkowa D8 – operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku wg tabeli OWU
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 200 zł.
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1 000 zł.
( maksymalnie 300 zł. za jeden ząb)
Opcja Dodatkowa D14 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł.
Opcja Dodatkowa D15 – Assistance EDU PLUS (korepetycje, pomoc psychologa, pomoc informatyczna, pomoc
medyczna)wg OWU
Opcje dodatkowe D18 – Koszty leków do 500 zł.
Opcja Dodatkowa D20 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy: do 1 500 zł.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
– niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń, w razie powstania zdarzenia
mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk
– zawiadomienie InterRisk o zajściu zdarzenia
– poddanie się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk, jeżeli InterRisk zażądał takiego badania,
celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała

Szkodę możesz zgłosić:

Internetowo – poprzez stronę https://zgloszenie.interrisk.pl/
E- mailowo – szkody@interrisk.pl
Listownie – wysyłająca na adres:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

 

 

 

 

 

 

Skip to content