2 lipca 2017

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI CKZiU „EKONOMIK” W ZIELONEJ GÓRZE 

I. Postanowienia ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

 II. Regulamin wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie ma limitu wypożyczeń.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia karty czytelnika.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki można prosić o prolongowanie terminu zwrotu.
 5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone dokumenty.
 6. Wobec czytelników przetrzymujących wypożyczone materiały stosuje się wstrzymanie udostępniania zbiorów, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 7. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych dokumentów czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 9. Biblioteka jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

III. Regulamin czytelni

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 2. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.

 IV. Korzystanie ze stanowisk komputerowych  

 1. Komputery w bibliotece pełnią funkcję katalogów bibliotecznych.
 2. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z Internetu oraz sprzętu powiązanego z komputerami.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Ze stanowisk komputerowych można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza i po otrzymaniu tabliczki do określonego stanowiska.
 5. Z drukarki można korzystać za zgodę bibliotekarza po wniesieniu opłaty pokrywającej koszt zużytego tonera.
 6. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Dyrektor
CKZiU „Ekonomik” w Zielonej Górze
mgr Barbara Bogacz-Szczepańska