Historia szkoły

W 1946 roku zostaje powołane Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe w Zielonej Górze. Staje się ono zaczątkiem popularnego dzisiaj Ekonomika.

15.09.1946 r. ma miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowo powołanej szkole. Naukę rozpoczyna 192 uczniów w 8 oddziałach.

historia moniuszki 19 male

Otwarte jednostki pedagogiczne to:

 • 4-letnie Gimnazjum Handlowe
 • 2-letnie Liceum Handlowe
 • 2-letnie Liceum Administracyjne

Kierownictwo nad placówką w pierwszych latach istnienia szkoły sprawował Władysław Cywiński. W latach 50-tych funkcję dyrektora szkoły piastowała Emilia Kaczmarska. 

W latach pięćdziesiątych następuje zmiana nazwy szkoły na Technikum Handlowe oraz profilu kształcenia placówki. Powstają nowe specjalności:

 • finanse i rachunkowość
 • planowanie obrotu towarowego
 • towaroznawstwo artykułów przemysłowych i spożywczych

W 1957 roku dyrektorem szkoły został Marian Pannert i pełnił tą funkcję do 1969 roku. W tym czasie nastąpiła reorganizacja szkoły, w wyniku której zmienia ona nazwę na Technikum Ekonomiczne i rozpoczęła kształcenie w specjalnościach: handel, ekonomika przemysłu i specjalność ogólnoekonomiczna. Ponadto zorganizowano dwuletnie technikum na podbudowie 9 klas szkoły ogólnokształcącej dla osób zwolnionych z wojska.

 

W 1965 roku placówka rozpoczyna rok szkolny  w nowym budynku  przy ul. Długiej 5.

historia dluga 5 male

W kolejnych latach  szkoła rozwija szeroką współpracę z zakładami pracy oraz nawiązuje długoletni kontakt ze szkołą ogólnokształcącą we Frankfurcie nad Odrą.

W latach 1969-1978 funkcję dyrektora szkoły pełni Jan Konieczny. W 1971 roku  szkoła obchodzi Jubileusz 25-lecia pracy. W uznaniu zasług sztandar szkolny zostaje odznaczony odznaką Zasłużony dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego. W roku szkolnym 1970/71 uczennica Mariola Pietraszewska zajmuje I miejsce indywidualnie, w Międzywojewódzkiej Olimpiadzie Ekonomicznej. Najwyższe miejsce zajmujemy również drużynowo roku szkolnym 1973/74 w Międzywojewódzkiej Olimpiadzie Ekonomicznej I miejsce zdobyła Sabina Chmielowiec, a III miejsce Lidia Budzyńska.

W 1972 roku szkoła przekształca się w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 z następującymi jednostkami pedagogicznymi

 • Liceum Ekonomiczne,
 • Liceum Zawodowe,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 • Policealne Studium Turystyczno-Hotelarskie.

W 1974 roku następuje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze.

W latach 1978-1984 dyrektorem szkoły był Stanisław Heliński. 

W 1979 roku do zespołu szkolnego zostaje dołączona szkoła ogrodnicza mająca uprzednio siedzibę w Zawadzie, w wyniku czego szkoła otrzymuje nazwę Zespół Szkół Ekonomicznych i Rolniczych. Od roku szkolnego 1979/80 szkoła kształci w następujących typach szkół

 • Liceum Ekonomiczne w specjalnościach: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, ekonomika i organizacja transportu samochodowego
 • Liceum Zawodowe w zawodach: sprzedawca-magazynier, pracownik administracyjno-biurowy,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowująca do zawodu: sprzedawca, kucharz, kelner, piekarz, ciastkarz, operator przetwórstwa mięsnego, ogrodnik,
 • Technikum Zawodowe stacjonarne i dla pracujących na podbudowie ZSZ w specjalnościach: sadownictwo, szkółkarstwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo,
 • Policealne Studium Zawodowe o specjalnościach: administracja państwowa, obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, sadownictwo, szkółkarstwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo

W kolejnych latach działania placówki uczniowie osiągają znaczące sukcesy w Olimpiadzie Ekonomicznej. W roku szkolnym 1978 Ewa Szczepaniak zajmuje w niej I miejsce. W następnym roku I miejsce zdobywa Beata Bartman, a II miejsce Halina Wolańska. W kolejnym I miejsca zajmują Małgorzata Grendysz i Jolanta Muskus. Uczniowie osiągają sukcesy także w innych konkursach (ogólnopolskim konkursie maszynopisania, ogólnopolskim konkursie znajomości rocznika statystycznego, konkursie na najlepszego kucharza oraz w zawodach sportowych różnego szczebla).

W latach 1984-1992 funkcję dyrektora szkoły pełnił ponownie Jan Konieczny.

W 1989 roku szkoła powraca do nazwy Zespół szkół Ekonomicznych. W tym samym czasie zostają zlikwidowane „ogrodniczo-rolnicze” kierunki kształcenia. Wzrasta ranga Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Staje się ona olimpiadą ogólnopolską. Tradycyjnie uczniowie „Ekonomika” odnoszą sukcesy w każdym roku jej organizowania plasując się  w gronie ścisłych finalistów. Finalistami Olimpiady w kolejnych latach zostają:

 • 1987/88 – Alicja Szewczyk,
 • 1988/89 –  Mariusz Gromiec, Beata Żebrowska, Renata Ogrodnik, Ewa Żukowska, Marzena Grzeczkowicz,
 • 1989/90 Wiesław Danielak, Wioletta Gralak, Michał Parchimowicz, Agata Ganczar,
 • 1990/91 Joanna Damecka, Renata Miazga, Wiesława Dubik,
 • 1991/92 Piotr Krakowiak, Krzysztof Opszański, Sebastian Grzeczkowicz

historia olimpiada 78 79 male

 

W latach 1992-2007 funkcję  dyrektora sprawowała Krystyna Turzańska. Od roku szkolnego 1992/93 Zespół Szkół Ekonomicznych obejmuje cztery jednostki pedagogiczne:

 • Liceum Ekonomiczne o specjalnościach: bankowość, finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Liceum Handlowe w zawodzie technik handlowiec
 • Liceum Zawodowe w zawodach: pracownik administracyjno-biurowy, gastronom
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: aparatowy przetwórstwa mięsnego, kucharz

W 1993 roku szkoła przystąpiła do programu MOVE finansowanego funduszu Phare Unii Europejskiej, którego celem jest wspomaganie modernizacji i reformowania szkolnictwa zawodowego dla lepszego przygotowania absolwentów do pracy w zmieniającej się gospodarce narodowej i konkurencyjnym rynku pracy.

W 1996 roku Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze jako jedna z dwóch szkół województwa zielonogórskiego zostaje umieszczona na liście najlepszych szkół średnich ogłoszonej przez Polski Komitet ds. UNESCO.

W roku szkolnym 2002/2003 do szkół średnich „dociera” reforma szkolnictwa. W styczniu 2002 roku zostaje podjęta uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne, na mocy której w Zespole Szkół Ekonomicznych Liceum Techniczne zostanie przekształcone w Liceum Profilowane, Liceum Ekonomiczne i Liceum Handlowe w Technikum. Kolejna uchwała Rady Miasta z 25 czerwca 2002 roku ustala numery porządkowe szkołom ponadgimnazjalnym i nadaje im statuty. Na mocy tej uchwały Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze obejmować będzie:

 • III Liceum Profilowane,
 • Technikum Nr 3
 • Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3.

W takim kształcie szkoła rozpoczyna rok szkolny 2002/2003. Rok szkolny 2002/2003 przynosi jeszcze jedną zmianę. Na mocy uchwały Rady Miasta Zielona Góra z 21 stycznia 2002 r. do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze zostaje włączy Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, który dotychczas mieścił się przy ul. Wyspiańskiego 23. Na mocy tej uchwały Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze prowadzi od 1 września roku szkolnego 2002/2003 klasy dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, a więc Liceum Zawodowego i Technikum Odzieżowego aż do czasu ich całkowitego wygaśnięcia. Włączenie Technikum Odzieżowego dało Zespołowi Szkół Ekonomicznych powód do dumy, gdyż uczennice tej szkoły były zdobywczyniami najwyższych nagród w ogólnopolskich konkursach krawieckich.

Na przestrzeni 60 lat kadrę szkoły tworzyło 785 pedagogów. Tuż po wyzwoleniu grono pedagogiczne liczyło 7 nauczycieli stałych i 11 nauczycieli dochodzących. Obecnie ZSEk  zatrudnia 94. Nauczycieli.

Dzisiaj Ekonomik to szkoła XXI wieku, odważnie podejmująca wyzwania, jakie stawia przed szkolnictwem teraźniejszość, bez obaw patrząca w przyszłość. Stała, intensywna praca nad podnoszeniem jakości pracy placówki, jej wszechstronny rozwój powodują, że Zespół Szkół Ekonomicznych cieszy się dużą popularnością i jest ceniony zarówno wśród uczniów jak i rodziców. Ci pierwsi zdobywają tu wiedzę i umiejętności, ale również doświadczenia. Odbywają bowiem praktyki zawodowe za granicą, nawiązują kontakty z kolegami ze szkół zaprzyjaźnionych. Podróżują po Europie w ramach programów unijnych, takich jak Socrates Comenius, Młodzież, czy Leonardo da Vinci, realizowanych przez komisję ds. projektów unijnych. Dzięki tej aktywności uczniowie zwiedzili już Portugalię, Włochy, Hiszpanię. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca Ekonomika z zaprzyjaźnioną szkołą w Cottbus. Współpraca ta bowiem trwa już od wielu lat, a po roku 1992 nie tylko umocniła się, ale zaznaczyła swoją obecność w zupełnie nowych aspektach. Do nich należy realizacja wspólnych projektów edukacyjnych, takich jak „Żydzi na Środkowym Nadodrzu”, „Serbołużyczanie na terenach przygranicznych” czy „Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw na terenach przygranicznych”, a także udział w wspólnych przedsięwzięciach, np. „Dzień Sportu”, „Targi Edukacyjne”. Bardzo istotna dla tej współpracy szkół jest również organizacja intensywnych kursów języka polskiego dla uczniów i nauczycieli szkoły partnerskiej i języka niemieckiego dla uczniów ZSEk oraz odbywanie praktyk zawodowych w zawodzie technik hotelarz przez młodzież polską w Cottbus.

Do końca roku szkolnego 2005/2006, przez 60 lat istnienia, Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze ukończyła imponująca liczba 14815 absolwentów.