Wyniki egzaminu zawodowego – komunikat

Komunikat Dyrektora CKE w Warszawie w sprawie wyników egzaminów zawodowych:

Informuję, że zgodnie z harmonogramem przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wyniki tego egzaminu, przeprowadzonego w sesji styczeń–luty 2020 r., zostaną przekazane zdającym nie wcześniej niż  dnia 20 marca br. (piątek) ok. godz. 10:00 lub najszybciej, jak to będzie możliwe, zważywszy na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dostęp do wyników można uzyskać:

  • zdający z klasy 4 – https://uczniowie.oke.poznan.pl, za pomocą loginów i haseł, które otrzymali od wychowawców
  • zdający z klasy 3 i zdający po raz kolejny –  https://poznan.epkz.cke.edu.pl za pomocą loginów i kodów aktywacji,  które otrzymali od wychowawców. Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji

Jednocześnie uprzejmie informuję, że ani okręgowe komisje egzaminacyjne, ani Centralna Komisja Egzaminacyjna nie mogą telefonicznie przekazywać informacji o wynikach egzaminu danego zdającego.

Świadectwa potwierdzające  kwalifikację w zawodzie  będą do odbioru w szkole po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail  zgodnie z wcześniejszym komunikatem

Wglądy do prac egzaminacyjnych ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych . Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE Poznań stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

Skip to content