Komunikat dyrektora CKE z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie zawodowym

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec -lipiec 2020 r.Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Na podstawie:

  • 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673ze zm.)
  • 70 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U
    z 2019, poz. 1707)
  • 11 i ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku

W sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493, z późn. zm.)ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w czerwiec -lipiec 2020 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. – Formuła 2012

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1. A.29 Obsługa klientów i kontrahentów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2. A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3. A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4. A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w jednostkach organizacyjnych
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5. T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
6. T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. – Formuła 2017

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1. AU.22 Obsługa magazynów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2. AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3. AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,ekierka
4. TG.12 Planowanie i realizacja usług

w recepcji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5. TG.14 Planowanie i realizacja imprez

i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2017 r. – Formuła 2017

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1. AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2. AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka,ekierka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.