Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej

Na EPKwZi EZ może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, egzaminator, obserwator, pracownik szkoły), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy mogą opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na ternie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp(co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zdający mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji.

Dla zdających z poszczególnych sal będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. (szatnia lub sala szkolna), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste.

Zdający potwierdzają swoją obecność, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Przed egzaminem (na stronie szkoły oraz w miarę możliwości poprzez pocztę elektroniczną) zdającym zostaną przekazane informacje:

  • o godzinie, o której zdający powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych
  • o wejściu zdających na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na sale egzaminacyjne
  • o godzinie rozpoczęcia egzaminu dla grup zdających w poszczególnych salach