Prezentujemy istotne sprawy organizacyjne oraz związane z reżimem sanitarnym.

Poniżej przydział sal dla poszczególnych oddziałów na egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (4-6 maja, godz. 9.00). Imienne listy zdających będą wywieszone na tablicach w holu głównym szkoły.

 • Zdający z sali gimnastycznej – zalecane wejście do szkoły wejściem od strony placu apelowego.
 • Zdający z sali 115 (świetlica) – zalecane wejście do szkoły wejściem głównym.
 • Zdający z sal na pierwszym i drugim piętrze – zalecane wejście do szkoły wejściem przy barze.
Oddział 4.05. j. polski 5.05. matematyka 6.05. j. angielski
4AE 32 (sala gimn.) 32 212
4BEH 32 (sala gimn.) 32 213
4CH 115 (świetlica) 115 115
4DT 32, 311 32, 311 311
4EL 115 (świetlica) 115 115
4FL 212 212 306
4GLS 213, 311 213, 311 305
Absolwenci 306, 311 305, 306, 311 213, 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMOGI SANITARNE NA EGZAMINACH MATURALNYCH

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Osoba, która przechorowała COVID-19 oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 • Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.