15 maja 2018

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości – w likwidacji

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości – w likwidacji

 

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1. Inicjowanie oraz prowadzenie form działalności edukacyjnej i kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także organami administracji rządowej i samorządowej.
 2. Kreowanie wizerunku szkoły jako zasłużonej placówki dydaktycznej i ważnego ośrodka kulturotwórczego.
 3. Organizowanie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych adresowanych do uczniów, rodziców wychowanków na rzecz budowania więzi emocjonalnej ze szkołą i jej tradycjami.
 4. Promocja działalności szkoły w mediach poprzez ścisłą współpracę z przedstawicielami mediów o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
 5. Prowadzenie edukacji ekonomicznej promującej współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców lokalnych i instytucji finansowych.
 6. Prowadzenie działalności pozalekcyjnej odpowiadającej zainteresowaniom uczniów.
 7. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w rozwijaniu ich zainteresowań.
 8. Organizowanie różnych form pomocy uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i rodzinnych (np. stypendia, zapomogi).
 9. Wspieranie uczniów niepełnosprawnych.
 10. Wspieranie celów statutowych szkoły.
 11. Rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Tworzenie systemu informacji o warunkach funkcjonowania szkoły i losach absolwentów.
 2. Organizowanie różnego typu imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i przedsiębiorczym związanych bezpośrednio z działalnością statutową Stowarzyszenia.
 3. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie rozwoju i promocji szkoły.
 5. Pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskiwania funduszy na działalność statutową

Statut Stowarzyszenia

Skip to content