Stypendium szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami Zielonej Góry  i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 514 zł netto miesięcznie.

Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny.
Wykazujemy dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (dostępny u pedagoga szkolnego, na stronie szkoły lub urzędu miasta)
  • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2018 (np. wynagrodzenie za pracę)
  • zasiłek chorobowy (ZUS)
  • zasiłek dla bezrobotnych – Urząd Pracy (pobieranie lub brak prawa do zasiłku)
  • renta
  • emerytura
  • alimenty
  • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego (opodatkowanie) , oświadczenie o osiągniętym dochodzie w miesiącu sierpniu oraz zaświadczenie z ZUS- u o niezaleganiu ze składkami wiążącymi się z prowadzeniem działalności.
  • zaświadczenie o korzystaniu z MOPS-u

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi zaświadczeniami składamy do 13.09. 2017 r. u pedagoga szkolnego p. Anny Przemyślańskiej, sala 304a. W przypadku trudności i wątpliwości  w wypełnianiu wniosku proszę o osobisty kontakt, tel.: 684544550, 601351512.

Ze względu na potrzebę uzyskania zaświadczeń z odpowiednich instytucji sprawą należy zająć się pilnie.

Uczniowie zamieszkali poza miastem Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędach miejskich i gminnych.

Wniosek_o_stypendium_szkolne_2018

 Z poważaniem

 Anna Przemyślańska

Skip to content