Korekta komunikatu dla uczniów i absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji lato 2022 roku

Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017) lub egzaminu zawodowego (formuła 2019) będą dostępne dnia 31 sierpnia 2022 roku  od godz. 10.00  dla uczniów z klas 3 aep, , 3 dtp,  3 bsp, 3 flp, 3 elp, 3 bs   oraz uczniów i absolwentów, którzy kolejny raz przystąpili do egzaminu po zalogowaniu się w portalu zdającego – http://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego  mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji zima 2023. Warunkiem ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji zima 2023 jest złożenie – przesłanie pocztą mailową na adres: r.holysz@ekonomik.zgora.pl – Deklaracji przystąpienia do egzaminu, która jest dostępna na stronie szkoły w zakładce: uczeń – egzaminy zawodowe do dnia 15 września br.

Świadectwo potwierdzające kwalifikację  w zawodzie (formuła 2017) lub  certyfikat kwalifikacji zawodowej (formuła 2019) będzie do odbioru w szkole w pokoju nr 100 od dnia 7 września br.

R. Hołysz