Komunikat dotyczący pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami Zielonej Góry i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 528 zł netto miesięcznie.
Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny.
Wykazujemy dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (dostępny w Mops)
  • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2019 (np. wynagrodzenie za pracę)
  • zasiłek chorobowy (ZUS)
  • zasiłek dla bezrobotnych – Urząd Pracy (pobieranie lub brak prawa do zasiłku)
  • renta
  • emerytura
  • alimenty
  • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego (opodatkowanie) , oświadczenie o osiągniętym dochodzie w miesiącu sierpniu oraz zaświadczenie z ZUS- u o niezaleganiu ze składkami wiążącymi się z prowadzeniem działalności.
  • zaświadczenie o korzystaniu z MOPS-u
  • zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi zaświadczeniami składamy do 16.09. 2019 r. w MOPS –ul.Długa 13, pokój 308, II piętro ,szczegóły na stronie www.mops.zgora.pl

W przypadku trudności i wątpliwości  w wypełnianiu wniosku proszę o osobisty kontakt z panią Aleksandrą Frąckowiak tel.684115009
Ze względu na potrzebę uzyskania zaświadczeń z odpowiednich instytucji sprawą należy zająć się pilnie. Uczniowie zamieszkali poza miastem Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla miejsca zamieszkania urzędach miejskich i gminnych.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – jednorazowa kwota 620 zł.

 Z poważaniem
pedagog Anna Przemyślańska

Skip to content