Dzień   09 i 10 stycznia  2020 są dodatkowo  dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych  – wychowawczych w związku z organizacją w szkole egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie –  podstawa prawna:  $ 5 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego.