Bezpłatny kurs języka angielskiego

Uniwersytet Warszawski zaprasza uczniów starszych klas szkół średnich na bezpłatny kurs internetowy (on-line) przygotowujący do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, w formacie aktualnym na rok szkolny 2020/21.

Kurs organizowany jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Instytutem Anglistyki UW, w ramach projektu pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

W ramach kursu każdy uczeń zapisany na zajęcia ma zapewnione materiały, pomoc językową i regularny kontakt online z naszymi specjalistami – moderatorami kursu.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów Instytutu Anglistyki, wyspecjalizowanych w nauczaniu języka angielskiego oraz doświadczonych egzaminatorów maturalnych.

Materiał podzielony został na siedem bloków tematycznych: rozumienie ze słuchu, mówienie z elementami fonetyki praktycznej, rozumienie tekstów pisanych, wypowiedź pisemna, repetytorium gramatyczno-leksykalne, wiedza o teście językowym oraz analiza kompletnych arkuszy maturalnych.

W zależności od potrzeb, przygotowanie do matury będzie miało różnorodną formę – spotkania „na żywo” (praca z całą grupą, ćwiczenia w parach i zespołach kilkuosobowych, konsultacje indywidualne) oraz samodzielna praca na platformie edukacyjnej, z wykorzystaniem zamieszczonych tam autorskich materiałów ćwiczeniowych, nagrań audio i prezentacji wideo.
Wszystkie narzędzia zamieszczone na Platformie Moodle i wykorzystywane na kursie są rekomendowane do bezpiecznego użytku przez władze Uniwersytetu Warszawskiego.

Kryteria rekrutacji:
a) poziom wykształcenia – uczeń szkoły ponadpodstawowej,

b) deklarowane przygotowywanie się do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
http://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-4

c) podanie danych osobowych powierzonych do przetwarzania poprzez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie WNE UW,

d) w pierwszej kolejności wybierani będą uczniowie klas maturalnych. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych wśród uczniów klas maturalnych, istnieje możliwość rozszerzenia oferty o uczniów młodszych klas szkół średnich.

e) priorytet posiadać będą osoby zamieszkałe na terenach wiejskich oraz obszarów słabiej rozwiniętych gospodarczo (np. z większym bezrobociem)

Projekt organizowany jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Już teraz uprzejmie prosimy o:

1. Przekazanie formularza zgłoszeniowego Państwa uczniom:
http://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-4

2. Zamieszczenie informacji o kursie w dziennikach internetowych Państwa uczniów.

3. Udostępnienie formularza zgłoszeniowego:
http://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-4 – w formule kursu on-line rekrutacja odbywa się tylko poprzez wypełnienie w/w formularza.

4. Uprzejma prośba o kontakt w przypadku braku Państwa Szkoły na liście dostępnych szkół w formularzu – prosimy o maila zwrotnego z nazwą placówki.

5. Kurs ma formę e-learningu więc to uczestnik decyduje o sposobie pracy z udostępnionymi materiałami.

6. Kurs jest już aktywny na platformie, zapraszamy.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji,

Z poważaniem,
Joanna Pacholska
Krzysztof Kachniarz

http://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/
http://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/

Regulamin

List