Stypendium socjalne

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy są mieszkańcami Zielonej Góry i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód przypadający na członka rodziny nie przekracza 528 zł netto miesięcznie.
Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny.
Wykazujemy dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących.

Wymagane dokumenty:
wniosek o przyznanie stypendium (dostępny w Mops)
zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2020 (np. wynagrodzenie za pracę)
zasiłek chorobowy (ZUS)
zasiłek dla bezrobotnych – Urząd Pracy (pobieranie lub brak prawa do zasiłku)
renta
emerytura
alimenty
zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego (opodatkowanie), oświadczenie o osiągniętym dochodzie w miesiącu sierpniu oraz zaświadczenie z ZUS- u o niezaleganiu ze składkami wiążącymi się z prowadzeniem działalności.
zaświadczenie o korzystaniu z MOPS-u

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi zaświadczeniami składamy do 15.09. 2020r. w MOPS -ul. Długa 13, (skrzynka podawcza MOPS na parterze budynku) ,szczegóły na stronie www.mops.zgora.pl  W przypadku trudności i wątpliwości  w wypełnianiu wniosku proszę o osobisty kontakt z panią Aleksandrą Frąckowiak tel.684115009 lub panią Anitą Banaś tel. 68 4115008.
Ze względu na potrzebę uzyskania zaświadczeń z odpowiednich instytucji sprawą należy zająć się pilnie.

**W przypadku nagłego zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny.
Uczniowie zamieszkali poza miastem Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędach miejskich i gminnych.

Z poważaniem
Anna Przemyślańska

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Skip to content